logo

Telefon: +420 774 241 221

Email: info@skolicicentrumcr.cz

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom „podmínky“) upravují vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování kurzů, školení, seminářů, workshopů

II. Vymezení pojmů

Vzdělávací akce – kurzy, školení, semináře, workshopy, přednášky a besedy nabízené na stránkách  ŠKOLICÍHO CENTRA CESTOVNÍHO RUCHU (www.skolicicentrumcr.cz) firmy trip4you.cz s.r.o.

Poskytovatel:

trip4you.cz s.r.o.

Pražská 298, Brandýs nad Labem 250 01

IČ 24310395 DIČ CZ24310395

Objednatel: fyzická osoba či právnická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb poskytovatele.

Účastník: fyzická osoba, navštěvující vzdělávací akce poskytovatele.

Uzavření smlouvy: smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem je uzavřená okamžikem potvrzení přihlášení poskytovatelem. Tímto okamžikem vzniká objednateli povinnost uhradit cenu vzdělávací akce a poskytovateli umožnit účastníkovi po provedení této úhrady účast na vzdělávací akci.

III. Pořádání vzdělávacích akcí

 1. Termíny a ceny vzdělávacích akcí, anotace kurzů, jména lektorů a prostory, kde se akce konají včetně všech změn, zveřejňuje poskytovatel na svých internetových stránkách www.skolicicentrumcr.cz .
 2. Kurzy probíhají zpravidla v průběhu celého roku a je specifikována na na webu poskytovatele – školicího centra www.skolicicentrumcr.cz .
 3. Vzdělávací akce se koná v případě, že počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k otevření dle kalkulací poskytovatele. Je-li týden před začátkem vzdělávací akce přihlášeno méně účastníků, než je minimální počet, si poskytovatel vyhrazuje právo vzdělávací akci nezahájit. V takovémto případě poskytovatel neprodleně informuje všechny přihlášené emailem na adresu, uvedenou v přihlášce. Poskytovatel dále vrátí objednateli celou uhrazenou částku.
 4.  Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc lektora) termín konání vzdělávacích akcí, případně jejich časové schéma. V takovém případě poskytovatel sdělí neprodleně tuto skutečnost všem účastníkům. Objednatel může v takovém případě svoji přihlášku zrušit. V případě, že již provedl úhradu dané vzdělávací akce, vrátí mu poskytovatel celou uhrazenou částku.
 5. Neúčast účastníka na vzdělávací akci nebo na její jednotlivé lekci (lekcích) nezakládá povinnost poskytovateli nahradit zmeškané lekce anebo poskytovat zákazníkovi jakoukoliv jinou kompenzaci.
 6. Pokud se konkrétní lekce nekoná z důvodů státního svátku anebo z důvodů na straně poskytovatele, budou takové lekce nahrazovány.

IV. Přihlášení

 1. Přihlášení do vzdělávacích akcí je možné prostřednictvím internetového formuláře, který je dostupný na webových stránkách poskytovatele (www.skolicicentrumcr.cz). Objednatel je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením vzdělávací akce. Jsou-li údaje vyplněny neúplně či nepravdivě, nezaručuje poskytovatel potvrzení přihlášení zákazníka.
 2. Odesláním elektronického formuláře objednatel potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje svůj souhlas s nimi.
 3. Přihlášení účastníka na vzdělávací akci potvrzuje poskytovatel emailem, který obsahuje rekapitulaci příslušných údajů relevantních pro přihlášení (zejména názvu a termínu konání), výzvu k platbě spolu s údaji pro realizaci platby.
 4. Přihláška je závazná pro období, na které je vzdělávací akce vypsána.
 5. Účastník je na vzdělávací akce přijat po zaplacení kurzovného. U vzdělávacích akcí s omezenou kapacitou rozhoduje o přijetí okamžik prokazatelného zaplacení kurzovného – příjmový doklad poskytovatele, výpis z bankovního účtu apod. Pokud je vzdělávací akce naplněna, nemůže být zájemce přijat a platba je mu vrácena.

V. Úhrada kurzovného

 1. Úhradu vzdělávacích akcí lze provést bankovním převodem na základě údajů od poskytovatele při potvrzení přihlášky.
 2. Úhrada ceny vzdělávacích akcí musí být provedena do 5 kalendářních dnů od potvrzení přihlášení, nejpozději však 8 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce. Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet poskytovatele, poskytovatel toto přihlášení zruší. Tímto poskytovatel odstupuje od smlouvy s objednatelem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají.
 3. Objednatel uhradí celou částku za konání vzdělávací akce.
 4. U vybraných vzdělávacích akcí je možné zaplatit na místě jednotlivý vstup, pokud to charakter akce a její momentální naplněnost umožňuje.

VI. Zrušení přihlášení a storno podmínky

 1. Přihlášení na vzdělávací akci je objednatel oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou ceny vzdělávací akce emailem s titulkem Zrušení přihlášky zaslaného na emailovou adresu info@trip4you.cz.
 2. V případě, že objednatel uhradil plnou cenu vzdělávací akce, je oprávněn stornovat své přihlášení emailem s titulkem Storno přihlášky. Doručením tohoto emailu poskytovateli zaniká jeho povinnost poskytnout příslušnou službu objednateli.
 3. V případě stornování přihlášky ze strany objednatele, vzniká dodavateli nárok na storno poplatek, jehož výše se odvíjí od dne doručení storno emailu a dne začátku akce dle níže uvedených podmínek:

– storno v rozmezí kdykoli – 8 dnů před zahájením:  poskytovatel vrátí objednateli 50% uhrazené částky.  Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši 50% uhrazené částky.

– storno 7 dnů anebo méně před zahájením anebo v průběhu: poskytovatel nevrací objednateli žádnou část uhrazené částky. Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši 100% uhrazené částky.

 1. Částka dle bodu 3 bude objednateli převedena po potvrzení dobropisu vystaveného poskytovatelem.

VII. Průběh vzdělávacích akcí

 1. Poskytovatel neručí za obsah kapes a zavazadel umístěných v učebnách v průběhu vzdělávacích akcí.
 2. Účastníci jsou povinni zacházet s vybavením poskytovatele dle pokynů lektora opatrně a šetrně. Účastník je zodpovědný za případné škody, které způsobí.

VIII. Osobní údaje účastníka

 1. Účastník dává odesláním nebo podpisem objednávky poskytovateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, rok narození/datum narození/rodné číslo a adresu bydliště. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednatele, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů poskytovatele na dobu neurčitou.
 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník má právo přístupu k nim, má právo souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Reklamace – Reklamační Řád

 1. Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti

Účastník má právo podat společnosti trip4you.cz s.r.o. reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce a to z důvodu:

Způsobu výuky lektora nebo metodického obsahu akce nebo organizace akce. Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu trip4you.cz s.r.o., na adresu: Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem nebo e-mailem na info@trip4you.cz.

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa). Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za účastníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu. Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akce. Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost účastníka poskytovateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se poskytovatel s účastníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do trip4you.cz s.r.o.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:

 • Pracovník společnosti trip4you.cz s.r.o. reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
 • Odpovědná osoba prověří předmět-důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem, atd.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Případné spory stran se řeší především dohodou.
 2. Objednatel vyjadřuje svůj souhlas s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek odesláním internetového formuláře nebo svým podpisem na přihlášce.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2015.